Innkalling til ordinært årsmøte i NMK Krabyskogen 2021

Styret inviterer herved medlemmer i NMK Krabyskogen til årsmøte 2021.

Årsmøtet avholdes den 8/3-2021 KL 19-21 på Østre Toten kulturhus.

Hvis situasjonen med korona endrer seg, kan årsmøtet bli avholdt på Teams ihht til NIF sine retningslinjer. Skulle dette bli aktuelt, kommer det detaljert informasjon om gjennomføringen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 22/2-2021 til post@nmkkrabyskogen.no. Mailen skal inneholde:

  • Teksten «Sak til styremøtet» i mailens emnefelt
  • KONKRET TEKST som ønskes vedtatt
  • Bakgrunn / begrunnelse (eksempelvis 2-10 linjer tekst)
  • Navn på forslagsstiller.

Foreløpig saksliste er tilgjengelig på klubbens web-side www.nmkkrabyskogen.no.

Endelig saksliste legges på klubbens web-side senest en uke før møtet.

Saksdokumenter er tilgjengelig en uke før møtet, og kan mottas av medlemmer ved henvendelse til post@nmkkrabyskogen.no. Skriv navn og «årsmøte» i emnefeltet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NMK Krabyskogen i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMK Krabyskogen. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NMK Krabyskogens lov på www.nmkkrabyskogen.no. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontaktes klubben påpost@nmkkrabyskogen.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

STYRET
Lena 7/2-2021
——————————-Foreløpig saksliste:
1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

9.         Behandle idrettslagets regnskap og revisors beretning.

10.       Behandle forslag og innkomne saker.

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12.       Vedta idrettslagets budsjett

13.       Foreta følgende valg

a) Styrets leder (velges for seg)

b) Styrets nestleder (velges for seg)

c) Seks styremedlemmer og to varamedlemmer (Velges samlet).

d) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.