(Oppdatert 3/2-23)

Styret inviterer medlemmer i NMK Krabyskogen til ordinært årsmøte
14/3-2023 KL 19-21 på Østre Toten kulturhus.

Foreløpig saksliste er gitt nederst på denne siden.

Andre saker til behandling sendes til post@nmkrabyskogen.no innen 27/2-2023. Skriv navn og «årsmøte» i emnefeltet.

Endelig saksliste med tilhørende saksdokumenter er klart 6/3-2023 og kan mottas av medlemmer ved henvendelse til post@nmkkrabyskogen.no. Skriv navn og «årsmøte» i emnefeltet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NMK Krabyskogen i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMK Krabyskogen. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NMK Krabyskogens lov på www.nmkkrabyskogen.no. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontaktes klubben på post@nmkkrabyskogen.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

STYRET
Lena 3/2-2023

—————–

Foreløpig saksliste:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning (vedlegg 1).

9.         Behandle idrettslagets regnskap (vedlegg 2) og kontrollutvalgets beretning (vedlegg 3)

10.       Behandle forslag og innkomne saker

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12.       Vedta idrettslagets budsjett (vedlegg 4)

13.       Vedta idrettslagets organisasjonsplan (vedlegg 5, Valgkomiteens innstilling)

14.       Foreta følgende valg (vedlegg 5, Valgkomiteens innstilling).
a) Styrets leder (velges for seg)
b) Styrets nestleder (velges for seg) 
c) Seks styremedlemmer og to varamedlemmer (Velges samlet).
d) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

15.       Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap (vedlegg 5, Valgkomiteens innstilling).