Årsmøtet ble gjennomført med 22 stemmeberettigede. Alle vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått og godkjent. Medlemmer får tilsendt protokollen ved å henvende seg til post@nmkkrabyskogen.no.

Vi takker avtroppende styremedlemmer Pål Arne Sæther, Monica Eneberg, Henrik Paulsen, Mari Simenstad Halvorsen, Anders Midthus og John Andreas Johansen hjertligst for deres gode innsats! Det samme gjelder valgkommiteèns Ann Helen Karlsen.

Stor takk også til tidligere NMK Gjøvik sitt avtroppende styre;
Gøran Skarten, Stian Løken og Jens Erik Lindsveen.

Vi ønsker samtidig nye styremedlemmer Sindre Ensrud, Stian Hoel, Gunhild Hvaal Engh, Jorann Eriksen Johansen, Kjetil Tovsrud og Inge Johnsrud lykke til med sine verv i NMK Krabyskogen. Det samme gjelder valgkommiteèns nye leder, Ronny Nygård.


NMKK styre 2020:
Leder: Ola Johnsrud (johnsrud@hotmail.com)
Nestleder, leder BIL: Sindre Ensrud (sindre.ensrud@gmail.com)
Leder MX: Eskild Busch (eskildb@ifi.uio.no)
Kasserer: Øyvind Johansen Myhren (omyhren@msn.com)
Øvrig styre: Stian Hoel, Gunhild Hvaal Engh, Jorann Eriksen Johansen, Ronny Nilsen.
Vara: Kjetil Tovsrud, Inge Johnsrud.


Valgkomité 2020:
Ronny Nygård (leder), Lars Petter Johansen, Stian Engh, Alf Kolbjørn Owren (vara).


Kontrollkomité 2020:
Bjørn Rolijordet (leder), Terje Vestli, Stig Kristoffersen (vara).

__________________________________________________________________

Til medlemmene i
NMK Krabyskogen                                                                                             

Innkalling til årsmøte i NMK Krabyskogen

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Krabyskogen

Årsmøtet avholdes mandag den 9/3-2020 KL 19-21 på Krabyskogen Motorsenter.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23/2-2020 til post@nmkkrabyskogen.no. Mailen skal inneholde:

  • Teksten «Sak til styremøtet» i mailens emnefelt
  • KONKRET TEKST som ønskes vedtatt
  • Bakgrunn / begrunnelse (eksempelvis 2-10 linjer tekst)
  • Navn på forslagsstiller.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på forespørsel til post@nmkkrabyskogen.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NMK Krabyskogen i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMK Krabyskogen. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NMK Krabyskogens lov på www.nmkkrabyskogen.no, under «Om NMK Krabyskogen«. For spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt klubben på post@nmkkrabyskogen.no eller telefon 97759852.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

STYRET
Lena, 9/2-2020