(Oppdatert 9/3-2021)

Årsmøte 2021 i NMK Krabyskogen ble gjennomført 8/3 på Østre Toten kulturhus, med 25 stemmeberettigede til stede. Alle sakene på sakslista ble gjennomgått og godkjent med få eller ingen kommentarer.

Vi gratulerer alle som ble valgt inn i styret, og ønsker hver enkelt lykke til i sitt verv.

Leder: Henrik Paulsen (nyvalgt)

Nestleder: Stig Kristoffersen (nyvalgt)

Styremedlemmer:

Gøran Skarten (nyvalgt), Gunhild Hvaal Engh, Stian Hoel, Andrea Bergum Næss (nyvalgt), Leif Halvard Sveum (nyvalgt), Ronny Nilsen (gjenvalgt).

Varamedlem 1: Kjetil Tovsrud. Varamedlem 2: Inge Johnsrud (gjenvalgt).

Tusen takk for god og viktig innsats for idrettslaget til Øyvind Johansen Myhren, Eskild Busch, Jorann Eriksen Johansen, Sindre Ensrud og Ola Johnsrud, som nå trer ut av styret.

 


(Invitasjon og saksliste ligger under her)

Innkalling til ordinært årsmøte i NMK Krabyskogen 2021

Styret inviterer herved medlemmer i NMK Krabyskogen til årsmøte 2021.

Årsmøtet avholdes den 8/3-2021 KL 19-21 på Østre Toten kulturhus.

Hvis situasjonen med korona endrer seg, kan årsmøtet bli avholdt på Teams ihht til NIF sine retningslinjer. Skulle dette bli aktuelt, kommer det detaljert informasjon om gjennomføringen.

Endelig saksliste er gitt nederst på denne siden.

Saksdokumenter kan mottas av medlemmer ved henvendelse til post@nmkkrabyskogen.no. Skriv navn og «årsmøte» i emnefeltet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NMK Krabyskogen i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMK Krabyskogen. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NMK Krabyskogens lov på www.nmkkrabyskogen.no. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontaktes klubben på post@nmkkrabyskogen.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

STYRET
Lena 7/2-2021
——————————-

SAKSLISTE:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning (vedlegg 1).

9.         Behandle idrettslagets regnskap (vedlegg 2) og kontrollutvalgets beretning (vedlegg 3)

10.       Behandle forslag og innkomne saker (utgår, da det ikke har blitt meldt inn forslag og saker).

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12.       Vedta idrettslagets budsjett (vedlegg 4)

13.       Vedta idrettslagets organisasjonsplan (vedlegg 5, Valgkomiteens innstilling)

14.       Foreta følgende valg (vedlegg 5, Valgkomiteens innstilling).
a) Styrets leder (velges for seg)
b) Styrets nestleder (velges for seg) 
c) Seks styremedlemmer og to varamedlemmer (Velges samlet).
d) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

15.       Engasjerer revisor til å revidere idrettslagets regnskap (vedlegg 5, Valgkomiteens innstilling).

16.       Oppløsning av klubben (vedlegg 6).