Ordinært årsmøte i NMK Krabyskogen 2022
ble avholdt 29/3-2022 på Skreia Kulturhus med ca 40 deltagere.

Klubben er heldig som har engasjerte, dyktige folk som tar på seg å bruke sin fritid til å lede driften videre slik at det fortsatt kan tilbys morsom motorsportsaktivitet for barn, ungdom og voksne på Krabyskogen Motorsenter – tusen takk for det 🙂

Vi gratulerer Henrik Paulsen med gjenvalget som leder og Stig Kristoffersen som nestleder. Vi ønsker Anita Stensrud og Martin Myrland velkomne som nye styremedlemmer og ønsker nye og sittende medlemmer lykke til!

Tusen takk for innsatsen til avtroppende styremedlemmer Gunnhild Hvaal Engh og Andrea Næss Bergum!!

Mer info fra møtet kommer etter hvert.

Under finner du sakslisten.

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

2.         Velge dirigent(er).

3.         Velge protokollfører(e).

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.         Godkjenne innkallingen.

6.         Godkjenne saklisten.

7.         Godkjenne forretningsorden.

8.         Behandle idrettslagets årsberetning (vedlegg 1).

9.         Behandle idrettslagets regnskap (vedlegg 2) og kontrollutvalgets beretning (vedlegg 3)

10.       Behandle forslag og innkomne saker

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12.       Vedta idrettslagets budsjett (vedlegg 4)

13.       Vedta idrettslagets organisasjonsplan (vedlegg 5, Valgkomiteens innstilling)

14.       Foreta følgende valg (vedlegg 5, Valgkomiteens innstilling).
a) Styrets leder (velges for seg)
b) Styrets nestleder (velges for seg) 
c) Seks styremedlemmer og to varamedlemmer (Velges samlet).
d) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

15.       Engasjerer revisor til å revidere idrettslagets regnskap (vedlegg 5, Valgkomiteens innstilling).